دسته بندی نظر سنجی ها

گروه فلزات اساسی

شاخص کل

محصولات شیمیایی

گروه خودرو

گروه غذایی

گروه دارویی

گروه سیمانی

گروه قند وشکر

گروه دستگاه های برقی

پتروشیمی پالایشی ها

گروه معدنی